תקנון פעילות גולשים – יום האישה הבינלאומי

תקופת הפעילות

▪ משך הפעילות: 8/3/20-1/3/20

▪ משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת

המבצע – חברת אמיקה טיפוח שיער בע”מ (להלן: “מפעילת המבצע”).

▪ ככל שיהיה שינוי בתקופת הפעילות תינתן הודעה בעמוד הפייסבוק של חברת אמיקה טיפוח שיער בע”מ (להלן: “אמיקה”).

זכאים לפעילות

▪ זכאים להשתתף במבצע מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: “משתתף” או “משתתפים”):

▪ גולשים המעלים תגובה לפוסט הפעילות של אמיקה.

▪ גולשים העומדים בהוראות תקנון זה.

▪ גולשים שנוהגים בצורה סבירה בנסיבות ופועלים לקידום הפעילות.

▪ תושבי ישראל שמרכז חייהם בישראל.

▪ לא ישתתפו בפעילות עובדי חברת אמיקה – ובני משפחותיהם.

מהות הפעילות

▪ על כל משתתף בפעילות להגיב בפוסט הפעילות, מי היא האישה החזקה בחייך ולפרט מדוע

▪ דרישות: יש לתייג בתגובה את האישה עליה כותבים, על התגובה להיות מעניינת ויצירתית.

▪ כל משתתף יכול להעלות עד 3 תגובות בלבד במשך כל תקופת הפעילות. כל תגובה נוספת מעבר ל- 3 התגובות הראשונות, שתועלה על-ידי אותו משתמש, תיפסל.

▪ חברת אמיקה שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תגובה מכל סיבה שהיא, ללא כל נימוק הודעה או טעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחירת התגובה הזוכה

▪ בתום תקופת הפעילות יבחר הזוכה ע”י ועדת השיפוט לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט והתרשמותה של ועדת שיפוט מטעם חברת אמיקה. הזוכה יהיה הגולש שתגובתו נבחרה על ידי ועדת השיפוט ומי שתויג בתגובה. ועדת השיפוט תהיה רשאית לבחור בכל תגובה מכל נימוק, ומכל טעם.

▪ הודעה על זכייה תינתן בעמוד הפייסבוק של חברת אמיקה כתגובה לפוסט הפעילות.

▪ במידה ומשתתף אינו מחזיר פרטים כנדרש בפוסט הזכייה לגבי מימוש זכייתו תוך 14 ימים מההכרזה, רשאית חברת אמיקה לבטל את זכייתו, ולהעבירה למשתתף אחר ו/או לשלול ממנו את קבלת הפרס.

▪ חברת אמיקה אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, והוא לא השאיר פרטי יצירת קשר ו/או בכל מקרה בו המשתתף הזוכה לא השיב להודעת הזכייה מכל סיבה בתוך 7 ימי עסקים.

▪ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבצע זה איננו הגרלה והחלטת ועדת השיפוט – היא שתכריע בזכייה.

▪ בבחירת התגובות המנצחות לא יינתן משקל להצבעות הזוכים.

▪ יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע”י פייסבוק ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לחברת אמיקה.

הפרסים

▪ הפרסים מבית אמיקה הם מייבש שיער מקצועי power cloud 2300 וואט בצבע סגול בשווי 600 ₪, שמפו 3D להענקת נפח לשיער בשווי 90 ₪, מרכך 3D להענקת נפח לשיער בשווי 70 ₪, קרי מתנה בשווי של 760 ₪ סה”כ.

▪ ההכרזה על הזוכים תתבצע עד 7 ימי עסקים מתום הפעילות ובכפוף לשינויים –

בהתאם להחלטתה הבלעדית של ועדת השיפוט.

▪ קבלת הפרס: בתשובה לפוסט הזכייה, הזוכה יצור קשר בהתאם להנחיות ההודעה על הזכייה בעמוד הפייסבוק של אמיקה.

▪ חברת אמיקה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפרסים ו/או את בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

אחריות

▪ ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

▪ חברת אמיקה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לעמוד הפייסבוק של חברת אמיקה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

▪ מובהר במפורש כי חברת אמיקה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי ,לעמוד הפייסבוק של חברת אמיקה.

▪ המשתתף מתחייב בזאת לפצות את חברת אמיקה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח המשתתף ו/או כל פעילות או שימוש שביצע המשתתף, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע”י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של חברת אמיקה, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת אמיקה וועדת השיפוט בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם ההשתתפות בפעילות.

▪ חברת אמיקה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בתגובות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את חברת אמיקה מכל אחריות לכך.

▪  המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד הפייסבוק של חברת אמיקה תכנים/תמונות הכוללות: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי,הפליה, תוכן פוגעני, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

שונות

▪ כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים.

▪ חברת אמיקה תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

▪ בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה חברת אמיקה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו בנסיבות דנן.

▪ זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של חברת אמיקה ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, התגובות שהעלה, ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה.

▪ תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

▪ בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

▪ הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקולדעתה הבלעדי של חברת אמיקה. פרסום השינוי בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של חברת אמיקה, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.