תקנון

הסרת הרישום לרשימת התפוצה/דיוור
אנו מכבדים את פרטיותך, כנדרש עפ"י דין. זכותך להסיר את הדיוור/פרסומת באופן פשוט וסביר, ניתן לבצע זאת באחת הדרכים הבאות, בכל אחת מן הדרכים חשוב להשלים את כל התהליך, עד לקבלת אישור שהמערכת הסירה את הרישום:
1- שליחת מייל לכתובת: amika_remove@loveamika.co.il 
על מנת שהמערכת תזהה את המייל יש לרשום בנושא המייל: "הסרה מרשימת הדיוור" ובגוף ההודעה מומלץ לרשום שם ושם משפחה. מייל שיישלח ללא נושא הנוגע לנסיבות העניין לא ייחשב כמייל תקף, בשל הסיכוי שיגיע לדואר הזבל.
2- לחיצה על קישור ה"הסר" המופיע בכל הודעות המייל/SMS ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה.

במידה ועדיין יש בעיה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו לטיפול אישי.
ניתן ליצור איתנו קשר במייל, ב-WhatsApp, בצ'אט באתר או דרך הטופס

תקנון האתר:
חלק א`: תנאי שימוש

1. בתקנון זה יינתנו למושגים הבאים הפירושים הבאים:

הגדרות

1.1 "האתר" – האתר על כל הדפים הקשורים בו המופיעים בדומיין האינטרנט www.loveamika.co.il וכאשר הדבר משתמע מן האמור גם בעליו, עובדיו, הנהלתו ומפעיליו.

1.2 "תוכן" – כל מידע הניתן לשיבוץ באתר – לרבות סרטונים, הקלטות קול,קטעי טקסט, פרסומות, קישורים, אלמנטים גרפיים וכיוצא באלו.

1.3 "פריצה" – שימוש או צפייה או גישה לחלקים באתר שאינם פתוחים לגלישה לכלל משתמשי רשת האינטרנט ו/או שימוש בחלקים בחלקים באתר הפתוחים לגלישה לכלל משתמשי רשת האינטרנט באופן שאינו פתוח לכלל המשתמשים. כמו כן, כפריצה יחשב כל ניסיון לפגוע בתכני האתר, תצורתו, הגישה החופשית אליו וכד`.

תנאים כלליים

2. התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לגברים ונשים כאחת.

3 . אתר זה הינו בעל מטרות מסחריות.

4. התנאים הללו מהווים הסכם משפטי כובל בינך לבין האתר.

5. כניסתך לאתר והשימוש בו, לרבות גלישה ללא רכישה, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות שלהלן. ברכישת מוצר ייקראו כל סעיפי התקנון ובייחוד פרק רכישת המוצרים באתר כחלק מהסכם הרכישה שבין הרוכש לאתר.

6. שימוש בשירות באתר זה אף דרך אתר אחר מהווה קבלה של כל התנאים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.

7. תקנון זה חל על כל משתמש באתר בין אם הנך מפרסם באתר, לקוח, סוחר, מעלה תוכן, מקבל מידע או מבצע כל פעולה ושימוש אחר באתר.

8 . האתר מהווה אתר למכירת מוצרים המשווקים על ידי בית העסק שותפי ביוטי בע״מ (להלן:"העסק") ומיועד לביצוע עסקאות של רכישת המוצרים הנ"ל בלבד.

9 . האופן בו האתר מאפשר התקשרות בין העסק לקונים יכול שיהא בדרך של התקשרות ישירה ו/או כל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר בכל מקרה ומקרה. שימוש באתר פירושו ויתור על כל טענה מצדך בנוגע לאופן בו הוצעה לך ההתקשרות עם העסק.

10. האתר רשאי לבצע שינוי בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת. התנאים יכנסו לתוקף עם פרסומם. שימוש באתר ובשירותים הקשורים בו לאחר תאריך פרסום השינויים ייחשב כהסכמתך לתנאים המעודכנים.

11. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות הכלולים בתקנון זה, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הכלול בו.

12 . אם חלה עליך מניעה חוקית להתקשר בהסכמים או ששימוש באתר מהווה הפרה של החוק במדינה בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירותים באתר – אתה מנוע מלהשתמש באתר.

14. למעט תוכן שהועלה לאתר על ידי המשתמשים כל תוכן אחר באתר לרבות וללא הגבלה: הטקסט, קוד המקור, התוכנות, הסקריפטים, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים וכל מאפיין אחר של התוכן ו/או השירותים ו/או היישומים באתר הם בבעלות האתר והאתר שומר על מלוא זכויותיו בהם לרבות ומבלי להגביל זכויות היוצרים.

15. תקנון זה הינו המדיניות הממצה של האתר ומחליף כל תקנון אחר שהיה בתוקף וכל הסכם קודם שיש לך עם האתר, ככל שישנו. האתר רשאי לשנות את התקנון בכל עת, מכל סיבה שהיא ולבצע כל שינוי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיש על האתר כל חובה להודיע זאת לך. מומלץ כי תבקר בדף זה באתר מעת לעת על מנת לבדוק אם נעשו שינויים בתקנון.

16 . אתה מודע לכך שהאתר אינו מחויב לספק לך כל הודעה בעניין שינוי צורתו, תכניו ו/או מאפיין אחר שלו מראש.

17. אתה מודע לכך כי האתר רשאי להפסיק את פעולתו ואת השירותים הניתנים בו בכל עת וזאת ללא התראה מראש.

18.הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות.

שימוש באתר

19. הנך מורשה להשתמש באתר רק אם גילך מעל 18 שנים ואתה כשיר משפטית להתקשר בעסקאות המוצעות באתר. אם גילך מתחת ל-18 שנים עליך להשתמש באתר רק בליווי מבוגר אחראי עליך ובמקרה כזה ייחשב המבוגר האחראי כמשתמש באתר.

20 . הנך מתחייב כי כל המידע שתמסור באתר יהיה נכון ומדויק.

21. האתר אינו יכול לוודא את זהותם של משתמשיו, לרבות גילם, ארץ תושבותם וכדומה.

22. האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.

23. ככל שהרכישה או המכירה של מוצר כרוכה במסים, אגרות ו/או היטלים ו/או כל תשלום אחר, במדינת תושבותך או אזרחותך או המדינה בה מסופק השירות ו/או המוצר הינך האחראי בלעדי לתשלום מסים אלו ולאתר לא תהא כל אחריות בשל כך, לרבות אחריות ליידע אותך על קיומם של מסים אלו, זאת למעט מע"מ במדינת ישראל הכלול במחיר המוצר ונגבה על ידי העסק כדין.

24. האתר רשאי לערוך שינויים מכל סוג ומין בצורתו ותכניו, לצורך שיפור השירות המוענק ללקוחותיו או לכל מטרה אחרת וזאת ללא הודעה מראש.

25. בעת השימוש באתר אתה מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות ומסכים כי ביצוען יהווה הפרת תקנון זה ותאפשר לאתר לחסום אותך מלהשתמש בו וזאת מבלי לגרוע מכל אמצעי אחר העומד לרשות האתר לאכיפת תקנון זה.

25.1. הפצה או שיכפול חלק כלשהו מהאתר למעט באמצעים הקיימים באתר לשם כך (embedding, שיתוף בפייסבוק וכדומה) אלא אם קיבלת אישור מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

25.2. ביצוע שינויים באתר, פריצה לחלקים באתר שאינך מורשה להשתמש בהם, גישה לפרטי משתמשים אחרים באופן בלתי מורשה.

25.3. שיבוש או נסיון לשבש את פעילות האתר ו/או מנגנוני האבטחה של האתר ואת מאפייניהם, לרבות מאפיינים המונעים את השימוש או ההעתקה של תוכן שהועלה בידי משתמשים אחרים או האתר עצמו או מגבילים את האופן שבו ניתן להשתמש בתכנים שבאתר.

25.4.  מכירה של הגישה לתוכן באתר זה.

25.5. מכירה של פרסום או חסות או כל צורה אחרת של קידום מכירות עבור התוכן הקיים באתר.

25.6. שימוש מסחרי בתוכן האתר באופן המתחרה עם האתר. מכירה כדין של מוצרים באתר מתחרה לא תחשב בפני עצמה שימוש אסור.

25.7. שימוש באתר באופן המפר זכויות יוצרים.

25.8. שימוש באתר באופן שיש בו פרסום לשון הרע.

26. אתה מסכים לא לאסוף מידע אישי כלשהו של משתמש כלשהו באתר, למעט נתונים המתפרסמים על ידי המשתמשים או האתר, לצורך יצירת קשר עמם או לביצוע עסקה עימם ואתה מתחייב שלא להשתמש במידע למעט למטרות אלו.

27. אתה מסכים לא להפעיל או להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי, לרבות וללא הגבלה, כל יישום רובוט, סריקה או קורא לא מקוון, שניגשת לאתר האינטרנט. זאת, למעט אם השימוש במערכת האוטומטית הינו לצרכי פרסום האתר עצמו או תוכן ספציפי מהאתר במנועי חיפוש או באינדקס אתרים. בכל מקרה כל שימוש באתר באמצעות תוכנה יעשה באופן שאינו יוצר עומס על תעבורת המידע באתר, אינו עוקף את הגבלות השימוש בתוכנה שנקבעו באתר ואינו מפריע בכל צורה לפעולתו התקינה של האתר.

28. אין להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ליתן רשיון, להשכיר או להשתמש בתוכן השייך לאתר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.

רכישת מוצרים באתר

29. האחריות על טיבו של כל מוצר חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר בלבד, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

יחד עם זאת העסק פועל לפי חוק המכר – מוצרים פגומים, הצרכן מתבקש לבדוק את תקינות המוצר עם קבלתו, להודיע על כל פגם בעסק בהקדם האפשרי, להימנע משיהוי ממושך ובלתי מוצדק,  ואנו נחליפו במוצר אחר או נחזיר את כספו של הצרכן לרבות דמי משלוח.

30.  הנתונים אשר מפורטים באתר באשר למוצרים הינם כפי שנמסרו לאתר ע"י היצרנים ו/או היבואנים, והינם באחריותם הבלעדית. האתר לא יהא אחראי לתוכן הנתונים הנ"ל.

31. הנתונים באתר באשר לכל מוצר הינם מידע כללי בלבד ואין לראות בנתונים אלו משום הבטחה לתוצאה כלשהי, או אחריות כלשהי לאופן פעולת המוצר ואין להסתמך על הנתונים הנ"ל בכל צורה שהיא. אין לראות בנתונים המופיעים באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.

32.  האתר ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא ישא בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו כתוצאה משימוש במוצר הנמכר באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או מהסתמכות על כל מידע ו/או נתון המופיע באתר.

33.  רשאי לרכוש באתר כל בגיר (אדם שמלאו לו 18 שנים), תושב ישראל, שלו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות וכתובת למשלוח המוצר בגבולות ישראל.

34.  דמי משלוח אינם כלולים בעלות המוצר המוצגת באתר. על הרוכש מוטלת החובה לשלמם בנוסף לעלות המוצר. הרוכש יוכל לבחור בין משלוח המוצרים בדואר רשום, לבין משלוח ע"י דואר שליחים (עלות המשלוח תפורט בקופת התשלום). ברכישת מוצרים בסך של למעלה מ- 300 ₪ לא יגבו דמי משלוח.

35. מועד האספקה של מוצר אשר ישלח בדואר רשום יסופק בהתאם לשירות רשות הדואר ואין האתר מתחייב לזמני האספקה. מוצר אשר ישלח ע"י דואר שליחים יסופק בתוך 10 ימי עסקים.

36.  הרוכש יהא ראשי לבטל את העסקה בתוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר וזאת בתנאי שהמוצר יוחזר לכתובת האתר. במידה ותבוטל עסקה   .כדלקמן תוחזר מלוא עלות המוצר בניכוי 80 ש"ח לפי בהתאם לאמור בסעיף 14 ה(ב)(1) בחוק הגנת הצרכן.
במקרה של רכישה טלפונית / איסוף עצמי / תשלום במזומן – במידה ולא יבוצע התשלום תוך 14 ימים ההזמנה תבוטל.

37. החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, תאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

הפרות תקנון

38.  האתר רשאי למנוע ממשתמש אשר הפר זכויות יוצרים, להשתמש באתר לצורך פרסום לשון הרע ו/או פרסם תוכן שאינו מתאים לאופי האתר את הגישה לאתר.

39. אתה מסכים לכך שהאתר יסיר כל תוכן שאינו מתאים להיות מוצג בו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר או שיש לאתר יסוד מינימלי לחשוב שהוא מפר זכויות יוצרים או מהווה פרסום לשון הרע.

40. אתה מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהפרה שלך את תנאי תקנון זה או הפרת החוק ו/או זכויותיהם של צדדים שלישיים בעת שימושך באתר.

הגבלת אחריות האתר

41. הנך האחראי היחיד לשימוש שאתה עושה באתר. הנך מסיר מהאתר כל אחריות בקשר עם היישום ו/או השימוש באמור באתר, בין אם נוצר ו/או הועלה לאתר על ידי משתמשים אחרים או ע"י האתר. האתר אינו מפעיל כל תוכנה זדונית או תוכנת ריגול אך ידוע לך כי אתרי אינטרנט חשופים לשימוש זדוני והשתלת תוכנות ריגול ותוכנות זדוניות ווירוסים וכי לא תמיד ניתן למנוע את הפצתם של אלו על ידי האתר ללא כוונת מפעיליו. הנך מסיר מהאתר כל אחריות לפגיעה שתיגרם לך בגין שיבוש כאמור באתר שבוצע בידי גורם חיצוני לאתר.

42.  אתה מודע  לכך כי שימוש באתר עלול לחשוף אותך לתכנים שאינם נכונים, אינם מדויקים, מעליבים, פוגעניים וכדומה והנך מוותר על כל זכות משפטית ו/או אחרת שיש לך או שתהיה לך כנגד האתר בנוגע לפריטים שנשלחו על ידי משתמשים אחרים.

43.  האתר מתיר למנועי חיפוש להשתמש ביישומי הסריקה הקשורים בהם כדי להעתיק חומרים מהאתר למטרת יצירת אינדקסים ציבוריים בלבד המאפשרים את מציאת החומרים האמורים בחיפוש. האתר שומר את הזכות לבטל אפשרות זו באופן כללי או במקרה ספציפי.

44. לאתר אין שליטה ואינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט אחרים בהם יוצגו תכני האתר וכן אינו אחראי על התוכן, מדיניות הפרטיות, הבטיחות ו/או כל מאפיין אחר של אתרי אינטרנט שקישור אליהם נכלל בתוכן המופיע באתר – בין אם קישורים אלו הושמו בדרך של פרסומת או של תוכן משתמשים.

45. האתר אינו מבטיח גישה רציפה וחסרת הפרעות לאתר. תפקודו של האתר עלול להיות נתון להפרעות על ידי גורמים שאינם בשליטתו של האתר. כמו כן, האתר אינו אחראי לזמינות של אתרים אליהם הוא מקושר, אינו אחראי לנכונות או דיוק הפרסומים המופיעים בו על ידי גורמים חיצוניים ואין בפרסום באתר כדי להוות אחריות כלשהי של האתר לפרסום. בהשתמשך באתר אתה מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהאמון שנתת בפרסומים המופיעים באתר ו/או בזמינות המשאבים המוצעים בפרסומים אלו.

46. האתר אינו אחראי לכך שהשימוש בו ו/או בתכנים המועלים בו על ידי משתמשים ו/או בפרסומים המופיעים בו יענו על דירשותיך או רצונותיך, יתבצעו ללא הפרעות, יהיו מאובטחים או ללא שגיאות, שהמידע המופיע בהם יהיה מדויק או אמין, אם פורסמו על ידי צדדים שלישיים.

47. כמו כן האתר אינו אחראי כלפיך בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם לך כתוצאה מאחד הבאים:

47.1. שינויים שהאתר יבצע בצורת הצגתו, תכניו ו/או כל מאפייין אחר שלו או כתוצאה מהפסקת קיומו של האתר באופן זמני או לצמיתות.

47.2. מחיקה, הגבלת גישה או פגיעה באחסון של פריטים שהועלו על ידך לאתר.

47.3.  פריצה לאתר על ידי "האקרים" או משתמשים בלתי מורשים אחרים ובעקבותיה העתקה של תוכן אישי שמסרת לאתר.

חלק ב`: מדיניות פרטיות

כללי

48. מדיניות פרטיות זו נועדה להסביר לך איזה מידע נאסף במהלך השימוש באתר, איזה שימוש נעשה במידע שנאסף וכיצד האתר מגן על מידע זה.

49. המידע אותו אנו אוספים מחלק לשני סוגים:

49.1. מידע אישי הנוגע למשתמש – האתר אינו אוסף ו/או משתמש בשמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, תעודת זהות, עיסוקך ופרטים אישיים מזהים אחרים (להלן: "מידע אישי הנוגע למשתמש"), אלא אם סופקו על ידיך לאתר מרצונך. במקרה כזה יעשה שימוש במידע האישי הנוגע למשתמש בהתאם למדיניות פרטיות זו. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה ואינה מעבירה פרטי כרטיס אשראי לצד ג'.

49.2.  מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – האתר אוסף, שומר ומשתמש במידע כללי שאינו אישי הנוגע למשתמש, כדוגמת כתובת IP, סוג דפדפן, דפים שנצפו, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים, מיקומו הכללי של ה-IP וכיו"ב.

שימוש בCookies –

50. האתר רשאי לעשות שימוש ב-"cookies" (קובץ קטן המכיל מחרוזת של תווים הנשלחת אל המחשב או אל כל התקן אחר שלך ומעניק לדפדפן שלך מזהה ייחודי) במהלך גלישתך בו או תוך שימוש בו דרך אתרים אחרים. האתר עושה שימוש בקבצים אלה על מנת לשפר את איכות השירות, כולל לשם שמירת העדפות משתמש, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש, כגון האופן שבו משתמשים מבצעים חיפוש.

51. בנוסף, האתר עשוי להתיר לצדדים שלישיים להציב "cookies" על גבי המחשב שלך. אלה דומים ל"cookies" של האתר, אולם הם מגיעים משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, כגון המפרסמים באתר, אשר משתמשים בהם על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאתה עושה באתר המשמש גם את הצדדים השלישיים.

52.  באפשרותך לבחור באמצעות הדפדפן בו אתה משתמש .שלא לקבל "cookies", בין אם הגיעו מהאתר ובין אם מצדדים שלישיים. עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצים מסוג זה.

השימוש הנעשה במידע

53. העסקאות המבוצעות באתר משולמות באמצעות סליקה באתרים אובטחים המתמחים בכך ואינם בשליטת האתר. האתר אינו אוסף פרטי כרטיסי אשראי וככל פרטי אשראי יתקבלו באתר הרי שאלו מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שמוש.

54. ככל שתמסור לאתר "מידע אישי הנוגע למשתמש" במסגרת או לקראת ביצוע עסקה – הרי שהמידע ישמש לצורך ביצוע עסקאות מול העסק והשלמתן. האתר העסק ימנעו מלעשות כל שימוש אחר במידע. עם זאת, מסירת "מידע אישי הנוגע משתמש" במקום המיועד לפרסום באתר, כגון בקורת מוצר וכדומה – הרי שהאתר והעסק שאים לעשות כל שימוש סביר במידע במקרה כזה, לרבות פרסומו באתר.

55.  מבלי לפגוע בכלליות האמור האתר רשאי לעשות שימוש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" לצורך יצירת קשר עמך במקרה הצורך, כגון אספקת מוצר, בירור תלונה ו/או חשש להפרת זכויות יוצרים וכד`.

56. כמו כן, האתר רשאי להשתמש ב"מידע אישי הנוגע למשתמש" אף אם לא נתקבלה הסכמתך במקרים הבאים: אם תפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע לך ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או בטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידים הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.

57. האתר וצדדים שלישיים הקשורים עמו משתמשים ב"מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש" הנאסף על מנת: לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי

וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

אבטחת המידע

58. האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.

59. אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.

תקנון פעילות אינסטגרם amika – דצמבר 2023

תקופת הפעילות

▪ "הפעילות" פעילות אינטראקטיבית תחרותית נושאת פרס (כהגדרתה להלן).

▪ משך הפעילות: 17/12/23-20/12/23.

▪ משך הפעילות יהיה כפוף לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המבצע – חברת שותפי ביוטי בע"מ (להלן: "מפעילת המבצע").

▪ ככל שיהיה שינוי בתקופת הפעילות תינתן הודעה בעמוד האינסטגרם של חברת שותפי ביוטי בע"מ (להלן: "אמיקה").

▪ זירת הפעילות: דף האינסטגרם של אמיקה ישראל, בכתובת: https://www.instagram.com/amika_il/ .

זכאים לפעילות

▪ זכאים להשתתף במבצע מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר (להלן: "משתתף" או "משתתפים"):

▪ גולשים, בגיל 18 ומעלה, המעלים תגובה לפוסט הפעילות של אמיקה בהתאם להנחיות המוצגות בו.

▪ גולשים העומדים בהוראות תקנון זה.

▪ גולשים שנוהגים בצורה סבירה בנסיבות ופועלים לקידום הפעילות.

▪ תושבי ישראל שמרכז חייהם בישראל.

▪ לא ישתתפו בפעילות עובדי חברת שותפי ביוטי בע"מ- ובני משפחותיהם.

מהות הפעילות

▪ על כל משתתף בפעילות להגיב בפוסט הפעילות על משימת הפעילות: תייגי את הבסטי שלך וספרי למה אתן החברות הכי טובות

▪ דרישות: יש לתייג בתגובה חבר/ה 1 של המשתתף.
על המשתתף לעשות like על פוסט הפעילות.
על המשתתף והמתוייגים לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של "אמיקה":
https://www.instagram.com/amika_il

▪ 3 כותבי התגובות המקוריות והיצירתיות ביותר על דעת מפעילת המבצע יזכו בפרס. ההחלטה על התגובה הזוכה תעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת המבצע.

▪ כל משתתף יכול להעלות עד תגובה 1 בלבד במשך כל תקופת הפעילות. כל תגובה נוספת מעבר לתגובה הראשונה, שתועלה על-ידי אותו משתמש, תיפסל.

▪ חברת שותפי ביוטי שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי לפסול כל תגובה מכל סיבה שהיא, ללא כל נימוק הודעה או טעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

בחירת התגובה הזוכה

▪ בתום תקופת הפעילות, ב-21/12/23, יבחרו 3 הזוכים ע"י ועדת השיפוט מטעם חברת שותפי ביוטי, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט והתרשמותה של ועדת השיפוט, ובהתאם לתוכן התגובה ומועד התגובה. הזוכה יהיה הגולש שתגובתו נבדקה, אושרה ונבחרה על ידי ועדת השיפוט כעומדת בתנאי הפעילות.

▪ הודעה על זכייה תינתן בעמוד האינסטגרם של חברת אמיקה כתגובה לפוסט הפעילות ב-21/12/23.

▪ במידה ומשתתף אינו מחזיר פרטים כנדרש בפוסט הזכייה לגבי מימוש זכייתו תוך 7 ימי עסקים מההכרזה, רשאית חברת שותפי ביוטי לבטל את זכייתו, ולהעבירה למשתתף הבא בתור ו/או לשלול ממנו את קבלת הפרס. כל משתתף יכול לזכות פעם 1 בלבד.

▪ חברת שותפי ביוטי אינה נושאת באחריות ליצירת קשר אם הפרופיל של המשתתף חסום, והוא לא השאיר פרטי יצירת קשר ו/או בכל מקרה בו המשתתף הזוכה לא השיב להודעת הזכייה מכל סיבה בתוך 7 ימי עסקים.

▪ למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מבצע זה איננו הגרלה והחלטת ועדת השיפוט – היא שתכריע בזכייה.

▪ בבחירת התגובות המנצחות לא יינתן משקל להצבעות הזוכים.

▪ יובהר כי פעילות זו אינה ממומנת, מומלצת או מנוהלת בשום דרך ע"י פייסבוק, אינסטגרם ו/או כל גורם שהוא המקושר אליה. המשתתף מבין שהמידע שהוא מספק יועבר לחברת שותפי ביוטי.

הפרסים

▪ הפרס עבור המשתתף שפרסם את התגובה הזוכה הוא 2 יחידות של סט good vibes only – כל אחד מהסטים בעלות של 337 ₪, קרי מתנה בשווי של 674 ₪ סה"כ.

▪ משתתף בפעילות אשר יוכרז על-ידי עורכת הפעילות ביום ובשעות שנקבעו מראש, כפי שתפרסם אותו עורכת הפעילות, כמי שהציג את התגובה הזוכה – יהיה זכאי לקבל את הפרס בכפוף לתנאי התקנון.

▪ ההכרזה על הזוכים תתבצע עד 7 ימי עסקים מתום הפעילות ובכפוף לשינויים – בהתאם להחלטתה הבלעדית של ועדת השיפוט.

▪ קבלת הפרס: בתשובה לפוסט הזכייה, הזוכה יצור קשר בהתאם להנחיות ההודעה על הזכייה בעמוד האינסטגרם של אמיקה.

▪ חברת שותפי ביוטי תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות ו/או הפרסים ו/או את בחירת הזוכים לפי שיקול דעתה.

▪ הפרס של הגולש שתגובתו נבחרה על ידי ועדת השיפוט – יישלח לכתובת אשר תינתן ע"י הזוכה. 2 המארזים (לזוכה ולחברה.ה שתוייגו) יישלחו לכתובת הזוכה.

אחריות

▪ ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות.

▪ חברת שותפי ביוטי ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים הקשורים או הנוגעים לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של חברת אמיקה ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

▪ מובהר במפורש כי חברת שותפי ביוטי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות במקרה של היעדר גישה, מכל סיבה שהיא, של משתתף, או משתתף פוטנציאלי ,לעמוד האינסטגרם של חברת אמיקה.

▪ המשתתף מתחייב בזאת לפצות את חברת שותפי ביוטי בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים ששלח המשתתף ו/או כל פעילות או שימוש שביצע המשתתף, לרבות אך לא רק, בגין הצגה ו/או פרסום של תכנים ו/או תמונות שנעשו על ידו ו/או ע"י בעל הזכות בתמונות, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של חברת שיתופי ביוטי, והינו מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי חברת שיתופי ביוטי וועדת השיפוט בקשר עם תכנים כאמור ו/או עם ההשתתפות בפעילות.

▪ חברת שותפי ביוטי לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים בתגובות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את חברת שותפי ביוטי מכל אחריות לכך.

▪  המשתתף מתחייב שלא לשלוח/להעלות לעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של חברת אמיקה תכנים/תמונות הכוללות: תוכן למבוגרים בלבד, קידום שירות למבוגרים בלבד, שפה גסה, תוכן גזעני, אתני, פוליטי, הפליה, תוכן פוגעני, הסתה לשנאה או מעורר התנגדות אחרת, תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו, הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים, פגיעה בפרטיות, ו/או כל תוכן אשר עשוי לפגוע ברגשות הזולת, וכן להימנע מהפצת וירוסים, ובאופן כללי עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

שונות

▪ כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לשם הנוחות בלבד ומתייחס גם ללשון נקבה וללשון רבים ו/או אחר.

▪ חברת שותפי ביוטי תהיה רשאית לשנות את תנאי הפעילות, אופי הפעילות, עצם קיומו או כל חלק ממנו, לרבות שינוי הפרסים ומספר הזוכים, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת.

▪ בכל מקרה בו יפר המשתתף את הוראות תקנון המבצע ו\או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ,ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו ,לרבות חשש להתנהגות לא ראויה של המשתתף מכל סיבה שהיא, תהיה חברת אמיקה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק, למנוע את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו (וזאת אף אם היה זוכה המשתתף במבצע ללא אותו מעשה) ולא תהינה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות ו/או ביטול זכייתו בנסיבות דנן.

▪ זכייתו של משתתף בפעילות עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מכירות של חברת שיתופי ביוטי ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו, התגובות שהעלה, ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט, רדיו ובעיתונות, וזאת ללא קבלת כל תמורה.

▪ תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

▪ בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

▪ הודעה בדבר שינוי תנאי המבצע ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת אמיקה. פרסום השינוי בעמוד האינסטגרם של חברת אמיקה, תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.